Doelstelling assessment

Meer en meer van onze klanten vragen om een beter inzicht te krijgen van de huidige situatie en maturiteit van de ICT-afdeling. Daarom werd een externe firma ingeschakeld die een assessment heeft ontwikkeld om te bepalen waaraan een moderne ICT-afdeling moet voldoen. Het resultaat is een moment opname en houdt geen rekening met de historiek en de organisatie van de ICT binnen het bedrijf. Hoe bepaalde huidige situaties tot stand zijn gekomen en wie wanneer welke beslissingen met daaraan gekoppelde resultaten heeft genomen is voor dit rapport irrelevant. Het rapport velt ook geen oordeel over het functioneren van de ICT in het algemeen of van het functioneren van de ICT-medewerkers in het bijzonder binnen het bedrijf.

Achtergrond

Om te komen tot het rapport, wordt er enerzijds gebruik gemaakt van een referentiekader en anderzijds van een vragenlijst. Noch het referentiekader noch de vragenlijst kan terug gevonden worden in boeken, publicaties en/of websites daar beiden werden ontwikkeld binnen AS&S en deel uit maken van de specifieke kennis en knowhow van AS&S.

Het referentiekader is gebaseerd op:

  • gangbare best-practices en werkwijzen buiten de ICT-wereld,
  • de kennis en ervaring van de specialisten binnen AS&S, die dagelijks met hun voeten in de praktijk staan in kleine-, middel- en grote bedrijven

Een referentiekader is een generieke kapstok waar bepaalde aspecten kunnen aan worden afgetoetst. Een referentiekader is geen ‘one-size-fits-all’ model dat in gelijk welk bedrijf in al zijn facetten en details dient te worden geïmplementeerd. Elk bedrijf kan er wel zijn voordeel mee doen om de grote lijnen/principes van een referentiekader te gebruiken en bepaalde facetten en onderdelen die passen bij de werking van het bedrijf te implementeren.

Referentiekader

Niemand twijfelt de dag van vandaag nog aan het feit dat de ICT ten dienste staat van de business binnen een bedrijf. Dit wordt o.a. verwoord in de principes van IT Governance (of beter gezegd de Business Governance of ICT). Het gehanteerde referentiekader hoort op dit domein thuis, maar is geen model dat men in de IT Governance vakliteratuur kan terug vinden.

Het model ziet er complex uit, maar is in feite gebaseerd op het eenvoudig principe dat het ICT-strategisch niveau afgestemd moet zijn met het bedrijfs-strategisch niveau.

Centraal in het referentiekader staat de afstemming tussen het business strategisch plan en het ICT strategisch plan. Onder de paraplu van het business strategisch plan vallen aspecten zoals de investeringsstrategie, de dienstenstrategie -wat gebeurt intern, wat worden extern als dienst ‘aangekocht’/’uitgevoerd’-; de architectuur -waaronder o.a. de procedures en de processen vallen, de ’tools’ om de activiteiten te verrichten-, het beheren van risico’s en het naleven van (externe) reglementeringen en wetgeving.